Aktivnosti

Rezultat natječaja - spremačica na neodređeno, puno radno vrijeme

10. Rujan, 2019.

Na radno mjesto spremačica, na neodređeno, puno radno vrijeme prima se

                   - Anica Bivol

                                                            Ravnateljica

                                                  Kristina Ljubić, mag.praesc.educ.


Javni natječaj - odgojitelj na određeno, puno radno vrijeme

10. Rujan, 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ ZVIREK

STUBIČKE TOPLICE

KLASA:112-01/19-01/08

URBROJ:2113-27-01-19-4

Stubičke Toplice, 10.09.2019.

  Na temelju članka 36. Statuta Dječjeg vrtića ZVIREK (KLASA:601-07/19-01/01,URBROJ:2113-27-04-19-5, od 17.06.2019.) i Odluke (KLASA:112-01/19-01/08, URBROJ:2113-27-04-19-3) sa 19. sjednice Upravnog vijeća održane 28.08.2019. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZVIREK objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto (m/ž) 

Raspisuje se natječaj za zapošljavanje:

  - 1 odgojitelj (m/ž), na određeno, puno radno vrijeme, zamjena za roditeljski i godišnji odmor

  Za odgojitelja se mogu javiti kandidati koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:

 • razina obrazovanja – viša ili prvostupanjska (stručni prvostupnik predškolskog odgoja-baccalaurea), visoka (mag.praesc.educ.)

 • položeni stručni ispit

  Članak 2.

  Radnik(ca) se prima u radni odnos uz probni rok od 6 (šest) mjeseci.

  Članak 3.

  Kandidati su dužni priložiti:

 • molbu

 • domovnicu (preslika)

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

 • dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)

 • dokaz da ne postoje okolnosti iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju, ne starije od 30 dana (izvornik)

 • životopis

  Članak 4.

  Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

  Prijave kandidata na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom vrtića - Dječji vrtić ZVIREK, Mlinarska cesta 34, Stubičke Toplice, s naznakom „Za natječaj-odgojitelj predškolske djece“, „Ne  otvaraj“, te imenom, prezimenom i adresom kandidata, preporučenom pošiljkom.

  Prijava mora stići na adresu vrtića najkasnije do 17.09.2019. godine do 15,00 sati.

  Članak 5.

   Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na web stranici vrtića u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

                        

                                                            Predsjednica Upravnog vijeća                         

                                                                     Dubravka Špiček, mag.oec.

Upis u program igraonice za ped.god. 2019./2020

05. Rujan, 2019.

 

Dječji vrtić ZVIREK, obavještava sve zainteresirane roditelje da će se upisi djece u program Igraonice provoditi u razdoblju od 09. rujna do 18. rujna 2019. godine.

Igraonica je namijenjena djeci od 3 do 6 godina starosti, koja nisu polaznici redovitog vrtićkog programa.

Obrazac za upis i prilozi koji se trebaju predati uz obrazac za upis djeteta u Igraonicu mogu se podići u tajništvu Vrtića svakim radnim danom od 8.00 – 15.00 sati ili preuzeti na mrežnoj stranici vrtića www.dv-zvirek.hr

Rok za predaju zahtjeva je 18. rujan 2019. godine do 15.00 sati u tajništvo vrtića.

Obavijest o upisanoj djeci bit će objavljena 26. rujna 2019. godine na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića ZVIREK i mrežnoj stranici vrtića www.dv-zvirek.hr

 

 

U Stubičkim Toplicama, 05.09.2019.

 

                                                                                   Ravnateljica

                                                                                   Kristina Ljubić, mag.praesc.educ.