Suradnja s roditeljima

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić ZVIREK za pedagošku godinu 2024./2025.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ ZVIREK

STUBIČKE TOPLICE

KLASA: 601-04/24-06/02

URBROJ: 2113-27-24-1

Stubičke Toplice, 24.04.2024.

Na temelju članka 18. Statuta Dječjeg vrtića ZVIREK (KLASA: 601-04/22-14/10, URBROJ: 2113-27-02-22-5 od 27.10.2022. god. ), Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Zvirek (KLASA: 601-04/23-14/01, URBROJ: 2113-27-23-1 od 17.01.2023. god.), i Odluke o upisu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ZVIREK (KLASA:601-01/24-11/05, URBROJ:2113-27-24-1 od 23.04.2024. god.), Povjerenstvo za upise donijelo je na svojoj 5. sjednici održanoj 24.04.2024. godine                                                                                        

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE ZA

PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

 

U cjelovitom, 10-satnom redovitom odgojno-obrazovnom programu, oglašavaju se slobodna mjesta:

 • za djecu od godine dana do 3 godine života – 12 mjesta
 • za djecu od 3 do 6 godina života - 3 mjesta

 

Poziv za upis djece u Dječji vrtić ZVIREK za pedagošku godinu 2024./2025. bit će otvoren u vremenu od

09. svibnja do 17. svibnja 2024. godine do 12,00 sati.

Poziv će se objavit na Oglasnoj ploči vrtića i http://www.dv-zvirek.hr/.

Upis u redoviti program u Dječji vrtić ZVIREK obavlja se putem nacionalnog portala e-Upisi, odnosno putem nacionalnog portala e-Građani.

Zahtjev za upis podnosi se isključivo putem aplikacije e-Upisi u vremenu od 09. svibnja do 17. svibnja 2024. godine do 12,00 sati.

Roditelji koji nemaju pristup sustavu e-Građani mogu se javiti u Dječji vrtić ZVIREK svakim radnim danom od 8,00 sati do 15,00 sati uz prethodnu najavu telefonom na broj 049 283 355.

U redoviti jaslički program upisuju se djeca koja su do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine navršila jednu godinu, a u redoviti vrtićki program se u pravilu upisuju djeca koja su do tog datuma navršila tri godine.

Djeca u vrtić kreću od 1. rujna 2024. godine, kada počinje pedagoška 2024./2025. godina.

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj prilaže:

 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih
 • uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta
 • dokaz o prebivalištu oba roditelja (uvjerenje o prebivalištu ili osobne iskaznice)
 • dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću ZVIREK
 • suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg područja u Vrtiću

Prednost pri upisu ostvaruju djeca s prebivalištem ili boravištem na području Dječjeg vrtića ZVIREK, uz slijedeće prioritete:

- djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života

- djeca roditelja invalida Domovinskog rata

- djeca iz obitelji s troje ili više djece

- djeca oba zaposlena roditelja

- djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se određuje metodologija vještačenja

- djeca samohranih roditelja

- djeca jednoroditeljskih obitelji

- djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

- djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima

- djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području Dječjeg vrtića ZVIREK

- djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade

U slučaju slobodnih kapaciteta u Vrtić se mogu upisivati i djeca s područja drugih jedinica lokalne samouprave, a pod uvjetom da jedinica lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište sufinancira program te se na to obveže izdavanjem zaključka-suglasnosti nadležnog tijela, a u protivnom će roditelj snositi punu ekonomsku cijenu programa.

U razdoblju od 19. svibnja do 3. lipnja 2024. godine, predviđena je obrada i evaluacija zahtjeva te roditelji u tom razdoblju mogu vidjeti status predanog zahtjeva te su dužni provjeriti trebaju li dopuniti svoju prijavu.

Prijedlog liste reda prvenstva upisa biti će objavljen na web stranici vrtića do 21. lipnja 2024. godine.

Roditelj koji odustaje od upisa dužan se o tome pisano očitovati u roku od 8 dana od dana javnog objavljivanja Prijedloga liste reda prvenstva.

Roditelj ima pravo pismenog prigovora na odluku o rezultatima upisa u dijelu koji se odnosi na upis njegovog djeteta.

Prigovor se podnosi Upravnom vijeću u roku 8 dana od dana javnog objavljivanja Prijedloga liste reda prvenstva upisa.

Lista s konačnim rezultatima upisa bit će objavljena na mrežnim stranicama vrtića do 26. srpnja 2024.

Potpisivanje ugovora sa roditeljima čija djeca su ostvarila upis bit će do 31. kolovoza 2024. godine 

Podnošenjem zahtjeva za upis, roditelji su izričito suglasni da Dječji vrtić ZVIREK kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštita osobnih podataka.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA ZA UPISE

Andreja Očko Krušelj

Ritam dnevnih aktivnosti

od 6.00 do 7.00 – jutarnje dežurstvo

od 7.00 do 8.00 – aktivnosti jutarnjeg okupljanja

od 8.00 do 9.00 – doručak

od 9.00 do 10.00 – zajedničke aktivnosti (prema programu)

od 10.00 do 11.30 – boravak na zraku

od 11.15 – ručak za djecu jasličkih skupina ( od 12.00 – popodnevni odmor)

od 11.30 – ručak za djecu vrtićkih skupina ( od 12.30 – popodnevni odmor)

oko 14.00 – prema potrebama djece dizanje i popodnevna užina

od 14.30 – popodnevne aktivnosti (igre i aktivnosti djece u sobi, na terasi, dvorištu)

Jelovnik

Jelovnik se u vrtiću planira, provodi i kontrolira prema zakonskim propisima i prema energetskoj i nutritivnoj potrebi djece o kojoj vrtić skrbi, tj. prema „Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjem vrtiću“. Prehrana u vrtiću planira se: prema dobi djeteta, prema dužini boravka djeteta u vrtiću,  prema godišnjem dobu – sezonski.

U vrtiću od samog početka rada stvoreno je okruženje koje pozitivnim primjerima i aktivnostima promovira zdrav način života, brigu za vlastito tijelo i okoliš koji nas okružuje jer smatramo da se takvim okruženjem stvaraju preduvjeti za zdravu, tolerantnu i sretnu djecu. 

Pravila vrtića

Upisom Vašeg djeta u naš vrtić postali ste dio naše zajednice, u kojoj vrijede određena pravila kojih se svi pridržavamo kako bi se odgojno-obrazovni rad nesmetano odvijao. Ovim kućnim pravilima želimo Vas upoznati s konkretnim pravilima vrtića te Vas molimo da ih se pridržavate.

BRIGA O ZDRAVLJU

U vrtić dovodite zdravo dijete- u skupinu ne možemo primiti dijete:

                        * s temperaturom

                        * proljevom i povraćanjem

                        * ušima i svrabom

                        * s antibiotskom terapijom

 • Dijete se u skupinu nakon preboljene bolesti može primiti jedino uz liječnićku ispričnicu
 • O svakoj bolesti, promjeni zdravlja obavjestiti matičnog odgojitelja
 • Sve vrste lijekova za djecu smijemo primiti jedino kod kroničnih bolesti, te uz potvrdu djetetova liječnika
 • Nova djeca upisuju se uz liječničku potvrdu da je zdravo i da može u vrtić

PREHRANA DJECE U VRTIĆU

 • Usklađena je s prehrambenim standardom za planiranje prehrane djece u Dječjem vrtiću i kontrolirana je od Zavoda za javno zdrastvo
 • Rođendanske proslave djeteta u skupini dogovaraju se s matičnim odgojiteljem
 • U vrtić nije dopušteno unošenje slatkiša bilo koje vrste, sve što je djetetu potrebno dobit će u okviru prehrane koju provodimo u vrtiću

DOLAZAK I BORAVAK DJETETA U VRTIĆU

 • Dijete dovodite u vrtić do 9.00 sati (zbog sigurnosti djece ulazna vrata se zaključavaju u 9.00 sati, a otključavaju u 14.00 sati)
 • Kasniji dolazak (nakon 9.00 sati) najavite matičnom odgojitelju
 • Dijete ne smije samo doći u vrtić- odgojitelju ga treba predati odgovorna osoba i predati ga odgojitelju u ruke
 • Po dijete smiju dolaziti samo osobe koje ste naveli u upitniku (starije od 18 g.)
 • Ukoliko dođe do promjena osoba koje ste naveli obavezno obavjestite odgojitelja
 • Nakon preuzimanja djeteta u vrtiću ili na igralištu obveza je roditelja da se na njemu ne zadržavaju radi sigurnog i nesmetanog boravka ostale djece, ali i praćenja ulaska i izlaska tijekom poslijepodnevnog boravka djece u vrtiću
 • Ulazna vrata obavezno je zatvoriti prilikom ulaska i izlaska iz vrtića

RODITELJI U VRTIĆU

 • Pušenje je zabranjeno u unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića
 • Zabranjen je dolazak u alkoholiziranom stanju
 • Zabranjeno je unošenje oružja u vrtić
 • Zabranjeno je dovođenje pasa u dvorište i unutarnji prostor vrtića
 • Važno je da se u komunikaciji s osobljem vrtića ponašate pristojno
 • Pravo i obaveza roditelja je:
  • informirati se o radu vrtića
  • surađivati s odgojiteljima
  • dolaziti na roditeljske sastanke i radionicu
  • odazivati se i tražiti individualne razgovore
  • pratiti informacije u kutiću za roditelje